Din lokale elektriker

 Betingelser for solcelleanlegg

Sist endret 10.mars 2019

I årets vårkampanje begrenser vi i første omgang antall bestillinger til 15 solcelleanlegg til kampanjepriser. Dette grunnet montasjekapasitet og leveranser.

Kostnader for kjøring utover 15km fra ELKAMs adresse tilkommer etter statens regulativer.

I priseksemplene er det beregnet montering på en vanlig enebolig med normalt god adkomst til takflater.

Bestillinger må gjøres innen 1.mai 2019.

Generelle vilkår og betingelser for solcelleanlegg:

Omfang og parter

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom ELKAM AS («ELKAM») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»).


Personvernpolicy

ELKAM behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter.


Priser og forutsetninger

a) Priser

Priser og eventuelle omkostninger fremgår av kjøpekontrakten mellom ELKAM og kunden. Prisen omfatter alltid installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring, med mindre annet er angitt i kjøpsavtalen eller disse generelle betingelsene. Prisen omfatter ikke eventuelle avgifter forbundet med søknad om byggetillatelse i de tilfellene der dette kreves av lokale myndigheter.

b) Generelle forutsetninger

Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

  • Inverter plasseres og      tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og      plasseres i samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet eller      fordelingen (maksimalt 10m kabelstrekk)
  • Inverter monteres i samme      bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest      hensiktsmessige føringsvei
  • Kabling både utendørs og      innendørs trekkes utenpå vegger. Skjulte kabler, innendørs eller utendørs      er ikke inkludert i prisen
  • Eksisterende kabelrør      brukes bare hvis det er praktisk og egnet for utstyret som brukes for      prosjektet
  • Hovedsikringer, fordelinger      og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert
  • Sikringsskapet      tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med      plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt      sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader      separat
  • Taket er egnet for      montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand
  • Taket er ikke dekket av      skifer eller gress
  • Kunden har oppgitt riktig      taktekke til ELKAM under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om      taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av      kunden
  • Spesielle taktyper som      takpanner eller eternittplater, prises separat og følger spesielle      betingelser. Hvis installasjonen ikke skjer under normale forhold, eller      forutsetningene over ikke er innfridd, kommer prisen for solcelleanlegget      til å minske eller øke i overensstemmelse med de faktiske kostnadene.

c) Tilpasning og justeringer

Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av paneloptimerere) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres. ELKAM har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet. Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene.

Ved bruk av paneloptimerere skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før paneloptimerere installeres.

d) Nettilknytning og bytte av strømmåler

Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i prisen.

e) Befaringer før installering

Din installatør gjennomfører en digital befaring i forbindelse med prosjektering før installasjon, fysisk befaring gjennomføres ved behov.

f) Systemforhold

Solcelleanlegget er balansert mellom likestrømseffekten som leveres fra solcellepanelene og inverterens vekselstrømseffekt. I mange tilfeller er inverteren dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen av energi fra solcelleanlegget. Dette kan resultere i en utjevning av høye topper i energiproduksjonen på spesielt solfylte dager, dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen.


Spesielle betingelser

a) Innledning

Følgende betingelser gjelder for enkeltprosjekter angitt i punktene a–e nedenfor, og gjelder sammen med de generelle betingelsene. Ved en eventuell konflikt har de spesielle betingelsene forrang.

b) Nedfelte paneler

I prisen inngår fjerning av takstein og annet takmateriale på det utpekte panelområdet. Hvis installasjonen skjer på nylagt tak, må taket være utstyrt med fester for solcellepaneler. ELKAM forbeholder seg retten til å ikke levere solcelleanlegg med nedfelte paneler.

c) Takpanner

Ved installasjon av et solcelleanlegg på et tak med takpanner må bulker medførende tap av produktgaranti fra takprodusenten påregnes. ELKAM er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av bulker eller tap av produktgaranti.

d) Tak med asbestholdige plater

Ved tilstedeværelse av asbest, f.eks. i form av eternitplater, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. ELKAM forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer.

e) Paneloptimerere

I prosjekt hvor det installeres paneloptimerere, inngår ikke ytelsesovervåking av solcellepanelene på panelnivå i prisen.


Kredittsjekk

ELKAM har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. ELKAM kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.


Fakturering og betaling

ELKAM fakturerer kunden ved idriftsettelse av solcelleanlegget. Kunden skal betale innen 10 dager etter mottakelse av faktura. Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling.


Kundens ansvar

a) Utveksling av informasjon

Kunden skal gi ELKAM eller våre underleverandører all relevant informasjon som trengs for å installere solcelleanlegget innenfor de tidsrammer som etableres ved kontraktsinngåelse. Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til ELKAM eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.

b) Sikring av eiendommen

Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Hvis kunden forespør om montering av snøfangere minst 14 dager før installeringen, kan dette utføres mot en ekstra kostnad dersom denne tjenesten er tilgjengelig. ELKAM forbeholder retten til å ikke montere snøfangere, og snøfangere er ikke inkludert i tilbudsprisen.

c) Tilgang til kundens eiendom

Kunden skal sikre at ELKAM og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus og byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

Kunden skal også rette seg etter ELKAMs eller våre underleverandørers retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket. Dersom kunden velger å inspisere arbeidet på tak gjøres dette på egen risiko.

d) Arbeid utført av kunden

Kundene kan utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og ELKAM kan gi rabatt for arbeid som kunden utfører etter egen avtale.

e) Tillatelser og godkjenninger

ELKAM forplikter seg til å hjelpe kunden med å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere solcelleanlegget. For dette formålet skal kunden gi ELKAM og underleverandører nødvendig fullmakt til å opptre på vegne av kunden. ELKAM forbeholder seg retten å avslutte prosjekter der lokale myndigheter krever byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

f) Melding til kundens forsikringsselskap

Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.

g) Salg av overskuddskraft

Kunden eier den kraften som solcelleanlegget produserer. ELKAM er ikke ansvarlig for salg av overskuddskraft.


Skader på kundens eiendom

ELKAM forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. ELKAM påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra ELKAMs side.

a) Endringer som følge av installasjonen

Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår. Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som ELKAM er ansvarlig for å erstatte.


Kompensasjon

a) Direkte tap

ELKAM er ansvarlig for direkte tap som skyldes forsinket levering og mangler. Ved direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden pådrar seg som følge av mangelen.

ELKAM er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor ELKAMs kontroll og som ELKAM ikke med rimelighet ventes å unngå. ELKAM er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra ELKAMs side.

b) Indirekte tap

ELKAM er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra ELKAMs side. Ved indirekte tap menes blant annet tapt fortjeneste som følge av at solcelleanlegget ikke kan brukes som forventet.

c) Disclaimer

Solcelleanlegget er ikke kundens primære energikilde. ELKAM er derfor ikke ansvarlig for tap som oppstår direkte eller indirekte på grunn av strømbrudd. Når strømmen i nettet forsvinner, vil solcelleanlegget slå seg av automatisk.

Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. ELKAM er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell.


Oppsigelse

a) Oppsigelse fra kundens side

Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

b) Annullering og oppsigelse fra ELKAMs side

ELKAM kan si opp avtalen eller avbryte installasjonen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor ELKAMs kontroll og som kompliserer installasjonsprosessen eller fører til økte kostnader.


Tvister

Tvister mellom Kunden og ELKAM bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.